English Polish
Select IP address used for restore. Wybierz adres IP, który zostanie użyty podczas przywracania.
: original subject : oryginalny temat
... ...
./build rewrite_confs ./build rewrite_confs
( Today: %{ sent } ) ( Dzisiaj: %{ sent } )
(pointers) (wskaźniki)
{{ entry.label }} {{ entry.label }}
{{ entry.name }} {{ entry.name }}
{{ err.toString() }} {{ err.toString() }}
{{ label }} {{ label }}
{{category.name}} {{category.name}}
* Note: Making modifications to the MX records can potentially disable all of your email accounts from receiving mail. * Uwaga: Wprowadzanie zmian w rekordach MX może potencjalnie spowodować, że wszystkie konta e-mail nie będą otrzymywać poczty.
/ Day / Dzień
 Database Disk Usage &nbps;Zużycie dysku na bazy danych
 E-mail Disk Usage  Zużycie dysku na pocztę e-mail
# of DBs # baz danych
# of domains # domeny
# of Domains # Domeny
# of free IPs # wolnych adresów IP